Pravidla soutěže RTB výzva: Nativní reklama

Soutěž RTB VÝZVA: „Nativní reklama“ bude probíhat v termínu 16. 8. – 25. 10. 2023

Pořadatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685.

Podmínky účasti v soutěži:

 • soutěže se mohou účastnit agentury (jednotlivci i týmy), freelanceři nebo klienti aktivně nakupující plochy Seznam.cz nebo partnerské plochy v rámci ekosystému RTB (dále jen „správce“) a zároveň nespadající pod správu Seznam RTB.
 • účastník může přihlásit pouze jednu soutěžní kampaň, pro její zařazení do soutěže je nutné splnit následující podmínky:
 • přihlásit soutěžní kampaň vyplněním formuláře na webových stránkách RTB výzvy, a to v termínu od 16. 8. 2023 00:00 do 31. 8. 2023 do 23:59.
 • v případě agentury se může přihlásit více specialistů nebo více týmů, avšak každý s jinou kampaní.
 • přihlašovat se mohou i kampaně, které jsou v termínu začátku soutěže již spuštěné.
 • přihlášením se do soutěže poskytuje správce společnosti Seznam.cz, a.s. oprávnění zveřejnit poskytnutý obsah (inzeráty) a další data k němu vztažená (viz hodnocená kritéria) a užívat vše (zejména fotografie či screeny) pro své marketingové účely; správce zároveň prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí tohoto oprávnění dle předchozí věty a že nahradí společnosti Seznam.cz, a.s. veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.
 • soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby blízké těmto osobám.
 • pořadatel si vyhrazuje právo ověřit způsobilost soutěžícího k účasti v soutěži.
 • soutěž se uskuteční pouze v případě, že do ní budou přihlášeni minimálně 3 účastníci (3 soutěžní kampaně); v opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž prodloužit, změnit termín či zrušit.

Průběh soutěže:

 • účastník soutěže po skončení výzvy zašle výsledky kampaně v podobě case study  na e-mailovou adresu rtbvyzva@firma.seznam.cz nejpozději do 13. 10. 2023 23:59 hod.
 • parametry, které doporučujeme v Case Study uvést jsou uvedeny v šabloně
 • vítězná case study bude zveřejněna na blogu Seznam.cz
 • vyhodnocení zajišťuje odborná porota (konzultant RTB, specialista RTB) dle následujících kritérií:
  • jak správce pracuje s nastavením cílení;
  • kreativní práce s cílením;
  • celková optimalizace a efektivita;
 • vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději dne 25.10.2023
 • výsledky budou zveřejněny na webových stránkách RTB výzvy a výherci budou dále informování e-mailem; k tomuto způsobu je účastí v soutěži poskytnut souhlas
 • pořadatel určí jednoho výherce, který obdrží výhry uvedené viz níže.

Výherce obdrží následující výhru:

 • certifikát o výhře,
 • velice zajímavá nepeněžní výhra a
 • možnost jednorázové prezentace a propagace úspěchu správce či značky na blogu a sociálních sítích společnosti Seznam.cz (výherce pro tento účel zpracuje a zašle pořadateli case study popisující využití daného cílení u klienta; pořadatel jej dle svého uvážení umístí na blog Seznam.cz).

Harmonogram soutěže: RTB VÝZVA – „Nativní reklama“

 • Začátek přihlašování do výzvy 16. 8. 2023
 • Konec přihlašování do výzvy 31. 8. 2023
 • Hodnocené období 1. 9. – 30. 9. 2023
 • Termín zaslání Case Study nejpozději do 13. 10. 2023
 • Vyhlášení výsledků výzvy nejpozději do 25. 10. 2023

Celková hodnota nepeněžní výhry nepřevýší 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH. Pro informaci pořadatel uvádí, že nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč včetně zákonné sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele není právní nárok.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který poruší pravidla soutěže a obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít pořadatel důvodné podezření o takovémto porušení.

Soutěž není žádným způsobem pořádána, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani jinak spravována sociální sítí Facebook a/nebo jinou sociální sítí (dále jen „sociální sítě“), ani jejími provozovateli. Provozovatelům sociálních sítí nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.